“நீ விளங்கமாட்ட’ என்று சாபம்விட்ட இயக்குநர்” – Lyricist Piraisoodan | Chai With Chithra | Part -1