பாசமலரை திரும்ப எடுத்தால் யார் நடித்தால் சரியாக இருக்கும்? – Lens | Cinema Questions & Answers