அறிமுகமான ஆண்டிலேயே கமலுடன் மூன்று படங்கள் /நடிகர் கிட்டி-பார்ட் 1/CHAI WITH CHITHRA